Eesti Väikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     Ühisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Liidu struktuur
  »  Eesti Väikesadamate Liidu Põhikiri
  »  Ajalugu
  »  Liikmeskond


Eesti Väikesadamate Liidu Põhikiri


Eesti Väikesadamate Liit (edaspidi EVSL) on mittetulundusühing. EVSL on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. EVSL-i tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kasumit oma liikmete vahel ei jaotata. EVSL ei sekku oma liikmete majanduslikku tegevusse.

EVSL on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat, pangaarve(d) ja sümboolika. EVSL on asutatud mittetulundusühingu põhikirja alusel.

 

I. EVSL-i NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK

1. Nimi - Eesti Väikesadamate Liit

2. Asukoht - Tallinn

3. Eesmärk - väikesadamate rajamise, majandamise, hoiu ja õigusloomega seotud valdkondades:

   1) teadvustada, esindada ja kaitsta oma liikmete ühiseid huve;

   2) hoida rannakülade elulaadi, arendada ühistegevust ja seltskondlikku elu;

   3) osaleda väikesadamate arengustrateegia ja ühisprojektide väljatöötamisel (kaubandus, kalandus, teenindus, turism, päästeteenistus jt.);

   4) korraldada täienduskoolitust, seminare, näitusi ja infoteenindust;

   5) anda erialane hinnang tehtud töödele ja teha ettepanekuid tööde kvaliteedi, keskkonnakaitse ja loodushoiu parandamiseks;

   6) osaleda siseveekogude komplekse kasutamise arengukavade koostamisel;

   7) arendada välissuhtlemist;

   8) õppida tundma ja propageerida kaasaegseid teaduse ja tehnika saavutusi.

 

II. EVSL-i LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4. EVSL-i liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab põhikirja. EVSL on avatud liikmete vastuvõtuks vastavalt oma eesmärgile.

    EVSL-i auliikmed valitakse üldkoosolekul.

5. Liikmeks võetakse käesoleva põhikirja punktis 4 sätestatud tingimustele vastav isik tema kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.

6. Liikmetel on õigus juhatusele esitatava avalduse alusel EVSL-st välja astuda.

7. Liige arvatakse välja juhatuse otsusega:

   - tema surma korral;

   - juriidilisest isikust liikme lõppemisel, ühinemisel või jagunemisel, kui tema õigusjärglane ei  esita liikmeks astumise avaldust;

   - põhikirja sätete täitmata jätmise või EVSL-i maine olulisel määral kahjustamise tõttu.

 

III. EVSL-i LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8. EVSL-i liikmel on õigus:

   - isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osa võtta liikmete üldkoosolekust.

      Liiget võib koosolekul esindada üksnes teine liige, kellele on antud lihtkirjalik volikiri;

   - valida ja olla valitud juhtimis- ja kontrollorganitesse;

   - saada juhatuselt teavet EVSL-i tegevuse kohta;

   - osaleda EVSL-i poolt organiseeritud üritustel.

9.EVSL-i liige on kohustatud:

   - täitma juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, kinni pidama kodukorrast;

   - tasuma käesolevas põhikirjas sätestatud korras sisseastumismaksu ja liikmemaksu;

   - vastavalt käesolevale põhikirjale ja kodukorrale osa võtma EVSL-i tegevusest.

  Liikmetele võib panna täiendavaid kohustusi ainult üldkoosoleku otsusega.

  Ühekordseid või teistest erinevaid kohustusi ja ülesandeid võib liikme nõusolekul panna juhatus, kusjuures tasutakse nende täitmisel tehtud vajalikud kulutused, sealhulgas lähetuskulud väljaspoole elukohta.

 

IV. EVSL-i KAPITALID

10.EVSL-i osakapitali võib moodustada liikmete sisseastumismaksudest, liikmemaksudest ja muudest laekumistest.

11.Sisseastumismaks füüsilisel isikul on 100 krooni ja juriidilisel isikul 500 krooni.

    Sisseastumismaks tasutakse kahe kuu jooksul peale liikmeks vastuvõtmist.

12. Liikmemaks füüsilisel isikul on 100 krooni ja juriidilisel isikul 500 krooni aastas.

     Liikmemaksu määra võib muuta üldkoosoleku otsusega. Teisel poolaastal liikmeksastujad tasuvad liikmemaksu 50% ulatuses liikmemaksu määrast.

     Liikmemaks tasutakse jooksva aasta I kvartalis.

     Auliikmed on sisseastumis- ja liikmemaksust vabastatud.

13.Väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

14. EVSL-i juhatus võib moodustada sihtkapitali:

   - liikmete liikmemaksudest;

   - varalistest ja rahalistest annetustest ning sihtotstarbelistest eraldistest;

   - tulust, mida võidakse saada oma väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või põhikirjalistest

    - eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

   - muust tulust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

 

V. EVSL-i STRUKTUURIÜKSUSED

15.EVSL-i struktuuriüksusteks võivad olla erialased klubid või sektsioonid ja piirkondlikud (regionaalsed) osakonnad või klubid.

     Nende moodustamine toimub kohapealse initsiatiivi alusel. Struktuuriüksused ei ole iseseisvad juriidilised isikud, kuid neil on õigus korraldad üritusi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

     Struktuuriüksused on kohustatud ürituste läbiviimisel lähtuma põhikirjast ja kodukorrast.

     Struktuuriüksuse töö korraldamiseks valitakse juht (president, esimees, juhataja) ja vajaduse korral selle asetäitja(d) (asepresident, aseesimees, asejuhataja). Ülalmainitud struktuuriüksuste juhid ei oma õigust esindada EVSL-i õigustoimingutes.

 

VI.EVSL-i JUHTIMIS- JA KONTROLLORGANID

16.EVSL-i juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

17.Liikmete üldkoosolek on EVLS-i kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

   1) põhikirja muutmine;

   2) eesmärgi muutmine;

   3) juhatuse liikmete määramine;

   4) revisjonikomisjoni määramine;

   5) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes  EVSL-i esindaja määramine;

   6)muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

   7) majandusaasta aruande kinnitamine.

18.Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord on sätestatud mittetulundusühingute seaduse paragrahvides 20 - 24.

19.EVSL-i tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Minimaalseks juhatuse liikmete arvuks on kolm. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EVSL-i kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

     Juhatuse määramine, pädevus ja juhatuse otsuste vastuvõtmise kord on sätestatud mittetulundusühingute seaduse paragrahvides 28 ja 29.

     Juhatuse liikmete vastutus on sätestatud mittetulundusühingute seaduse paragrahvis 32.

     Juhatuse liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline isik.

20.Üldkoosoleku otsusega võib moodustada EVSL-i nõukogu, juhul kui juhatuse liikmete arv on alla kümne.

     Üldkoosolek määrab nõukogu liikmete arvu ja koosseisu. Nõukogu planeerib EVSL-i tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest. Nõukogul on õigus tutvuda kõikide dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ja EVSL-i tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele. Nõukogu liige ei ole juhatuse liige.

21.Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle revisjonikomisjoni kaudu vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 34-le. Revisjonikomisjon valitakse kolmeks aastaks.

22.EVSL-i raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

23.EVSL-i majandusaasta aruande koostab juhatus seaduses sätestatud korras, selle kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

VII.EVSL-i LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

24.EVSL-i lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

25.Kui EVSL-i lõpetamisel jääb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist vara üle, siis seda liikmete vahel ei jaotata, vaid läheb üle õigusjärglasele. Õigusjärglase puudumisel läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult mittetulundusühingu eesmärkidele vastavalt.7kh