Eesti Všikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     ‹hisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Seadusandlus I


Seadusandlus I


Roheline raamat

Green Paper - Port infrastructure
Roheline raamat - Laevade parema lammutamise kohta

Roheline raamat - Ühise kalanduspoliitika reform

Keskkonnaministeerium

Ettekanded
Harrastuspüük

Järelevalve

Kalanduse infosüsteem

Kalandusinfo

Kalandustoodete import-eksport

Kalavarude taastootmine

Kaugpüük

Laevad ja merekeskkond

Lingid

Läänemere kaitse

Läänemere tegevuskava

Läänemeri

Majandamiskavad

MARPOL 73/78

Merekomisjoni töö

Merevee vee erikasutus

Naftareostuskahju hüvitamine

Rahvusvahelised konventsioonid

Siseveed

Tallinna lahe seisund, uuring 2011

Uuring: Nord Stream

Uuringud ja aruanded

Õigusaktid

Keskkonnaamet

Kalapüügist Silma LKA-l
Kalastuskaardi väljastamine ja harrastuspüügi andmete edastamine

Muudatused merel vee erikasutuslubade väljastamiseks
Kalapüügist Matsalu RP-s
Vee erikasutusloa taotlemine

Vee erikasutusluba

Veeteede Amet

Eesti laevaregistrid
Eesti tuletornid

EL struktuuritoetus

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus

Jäämurdetööd

Kasulikud lingid

Merekeskkonna kaitse

Meremeeste diplomeerimine

Merendust puudutav Eesti seadusandlus

Meresõiduohutuse teenistus

Navigatsioonikaardid

Navigatsioonimärkide andmekogu

Rahvusvahelised merenduskonventsioonid

Riigilõivud

Sadamaregister

Teadaanded Meremeestele

Veeteede Ameti Teataja

Väikelaevad

PRIA

Kalandustoetused


Riigi Teataja

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seadus

1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seadus

Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal

Alla 24-meetrise kogupikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded

Alla 24-meetrise kogupikkusega laevadele mõõtekirja väljastamise tingimused

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.10 "Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine" tingimused

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.12 "Muud kalandusega seotud meetmed" alameetme 3.12.2 "Uute turgude leidmine" tingimused

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.11 “ Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed” alameetme 3.11.4 “Sisevete kalanduse investeeringutoetus” tingimused”

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.12 “Muud kalandusega seotud meetmed” alameetme 3.12.1 “Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed” tingimused

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.3 «Kalasadamate moderniseerimine» tingimused»

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006» meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» tingimused

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.11 "Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed" alameetme 3.11.1 "Kala ja vesiviljelustoodete töötlemise investeeringutoetus" tingimused

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.2 «Vesiviljeluse investeeringutoetus» tingimused

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise lepingu "Merepiiri kehtestamisest Liivi lahes, Kura kurgus ja Läänemeres" ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahel sõlmitud Soome lahel ja Läänemere põhjaosas paikneva merealapiiri lepingu ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise kokkuleppe merealapiiride kokkupuutepunkti kohta Läänemeres ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi valitsuse, Soome Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse kokkuleppe merealapiiride kokkupuutepunkti kohta Läänemeres ratifitseerimise seadus

Eesõigustatud merevõlgade ja merehüpoteekide kohta käivate määruste ühtlustamise rahvusvahelise konventsiooni denonsseerimise seadus

Ehitusseadus

Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas

Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni asutamise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.1 "Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.5 "Sotsiaalmajanduslikud meetmed" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 “Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 “Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 “Ühistegevused” tegevuse “Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 “Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 “Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 „Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 “Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord

Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli, millega kehtestatakse kala ja teatavate kalandustoodetega kauplemise kord, ratifitseerimise seadus

Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord

Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seadus

Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele

Jäätmeseadus

Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus

Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm

Kalanduse püügivõimsuse reguleerimise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused

Kalandustoodete tootja intressitoetuse taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende erialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Kalandusturu korraldamise abinõu rakendamiseks tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsem kord

Kalandusturu korraldamise seadus

Kalapüügieeskiri

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta

Kalapüügiseadus

Kalapüüki ja mereuurimist reguleerivate rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimise seadus

Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord

Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm

Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seadus

Kaubandusliku meresõidu koodeks

Kaubandusliku meresõidu seadus

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seadus

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded

Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm

Kokkuleppe Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahel merealapiirist Läänemeres ratifitseerimise seadus

Konventsiooni kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades) denonsseerimise seadus

Konventsiooni tulevasest mitmepoolsest koostööst kalanduse valdkonnas Atlandi ookeani loodeosas denonsseerimise seadus

Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid

Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks

Laeva asjaõigusseadus

Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord

Laeva kontroll-lehe vorm

Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus

Laeva nime laevale kandmise korra kinnitamine

Laeva registrinumbrite moodustamise korra kehtestamine

Laeva registrist kustutamise tunnistuse vormi kinnitamine

Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu

Laeva turvaülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm

Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord

Laeva vahiteenistuse kord

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord

Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord

Laevakontrolli akti vorm

Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord

Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord

Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine

Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord


VAATA EDASI SEADUSANDLUS II ALT...7kh