Eesti Väikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     Ühisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Seadusandlus II


Seadusandlus II


Riigi Teataja

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses

Lootsikviitungi vorm

Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad

Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine

Läänemerest püütud tursa lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil

Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja Eestis registreeritud laeval nõutava meditsiinivarustuse nimekiri

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ tingimused

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral

Merealapiiride seadus

Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm

Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord

Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine

Meresõiduohutuse seadus

Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja tunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine

Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seadus

Mereteenistuse seadus

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid

Mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao ja tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise menetluse kord

Nafta ja naftasaaduste merel, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel käitlemise kord

Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord

Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine

Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele

Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele

Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta

Nõuded veovahendile

Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine

Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus

Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine

Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord

Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord

Pukseerimise nõuded

Rahvusvahelise laevade arestimise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsiooniga ühinemise seadus

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ohtlike kaupade mereveo eeskirja paranduste rakendamine

Rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsiooni ja selle muudatustega ühinemise seadus

Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seadus

Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seadus

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni "Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta" ratifitseerimise seadus

Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid

Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seadus

Reisijate nimekirja koostamise kord

Sadama eeskirja vorm

Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord

Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm

Sadamaseadus

Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid

Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistuse vorm

Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded

Taani Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Saksa Liitvabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi Kuningriigi vahelise Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord

Vee-erikasutusluba

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm

Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad

Veeseadus

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu

Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu

Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Ühinemine "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga, 1978"

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seadus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus
7kh